VIKTIGT OM RÖKNING!

Med anledning av den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som trädde i kraft 1 Juli 2019 så kommer det vara rökförbud på hela festivalområdet samt i direkt anslutning till entrén.

Ett särskilt område där rökning är tillåten kommer att finnas mellan stora bar-tältet och V.I.P-området.

Denna avsedda yta för rökning placeras så den har så liten negativ inverkan på alla icke-rökare som möjligt.

På tält-campingen gäller samma förbud som på festivalområdet, men endast i anslutning till entrén och på den yta där vårt café finns placerat. Övriga delar av tält-campingen undantas från förbudet.

Dessa avsedda ytor för rökning placeras så de har så liten negativ inverkan på alla icke-rökare som möjligt.

På husvagns, och mc-campingen, finns inget förbud mot rökning då det anses som en yta enbart för boende och där ingen mat eller dryck-servering råder.

Lagen gäller alla typer av cigaretter, cigarrer, och pipor. Även elektroniska cigaretter.

Vi arrangörer som disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna i lagen ansvarar för att bestämmelserna följs.

Vi skall genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Lagen i sin helhet finns att läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088